เหล่า Gen Z อำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรม Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน”และหลักสูตรวิชาปล่อยของ Creative Content Tik Tok เพื่อ #รณรงค์รู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ เป็นประธานซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญและจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอำนาจเจริญสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมฝ้ายขิด โรงแรมฝ้ายขิด ถนนอรุณประเสริฐ จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย มีแกนนำนักเรียน Gen Z จำนวน 48 คน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 12 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 4 แห่ง และ Node เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอำนาจเจริญ 14 ท่าน คุณครูผู้ดูแล หรือครูที่ปรึกษาชมรม Gen Z 16 ท่าน วิทยากรส่วนกลาง 12 ท่าน รวม 90 ท่าน
 
 

 

โดยกระบวนการ เป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะเน้นกิจกรรม Active Learning เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ ในลักษณะกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ Gen Z สามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้
- Workshop ระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และพื้นที่ชุมชนของตัวเอง
 
 

ซึ่งหลังจากการอบรม เหล่า GenZอำนาจเจริญ สามารถนำไปใช้ สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ ในชมรม Gen Z GenStrong รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z ได้