วันนี้ ( 3 ตุลาคม 2563 ) แกนนำเยาวชน GenZภูเก็ตรุ่นที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อให้แกนนำเยาวชนGenZภูเก็ต ได้คิดกระบวนการ กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วยตัวเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่  และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านควบคุมยาสูบในจังหวัดภูเก็ตโดยแกนนำเยาวชนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม


 

นายจุมพล  แซ่ซุ่น ประธานสภาเด็กและเยาวชน อ.เมืองภูเก็ต GenZ รุ่นที่ 1  กล่าวว่า การอบรมแกนนำเยาวชน GenZ ภูเก็ตปลอดบุหรี่ รุ่นที่ 2 นี้  พวกผมคาดหวังว่าจะสามารถขยายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong รุ่นที่ 2  ในจังหวัดภูเก็ตได้ เพื่อจะได้มาร่วมกันทำงานด้านรณรงค์มาสูบบุหรี่ในจังหวัดภูเก็ต   โดยกระบวนการอบรมเราเน้นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  คิดและออกแบบกิจกรรมเองโดย GenZ เพื่อ GenZ   และมีความรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นนักสูบหน้าใหม่  และมีความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พศ.2560 ซึ่งสามารถที่จะไปรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงาน และสถานที่ราชการ หรือแหล่งชุมชนในภูเก็ตไม่มีคนสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด
นายจุมพล  กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมครั้งนี้ยังเป็นการขยายเครือข่ายแกนนำ GenZ ภูเก็ต ที่ทำงานขับเคลื่อนด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ใน 3 อำเภอหลักของ จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง  โดยในครั้งนี้มี แกนนำเยาวชน GenZ Gen Strong  จากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน จาก 5 โรงเรียน  และ สภาเด็กและเยาวชน 2 พื้นที่  ได้แก่ ตัวแทนจาก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนกะทู้วิทยา  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”  โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  ร่วมด้วย เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครภูเก็ต และ เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน  อำเภอถลาง  และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลาย ๆ ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น  ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้, และท่านสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, พี่ ๆ สื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมงาน  ที่สำคัญ ขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และพี่ ๆ สื่ออาสามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และการอบรมในวันนี้เช่นกัน
 

ด้านนางสาวชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ได้จัดทำโครงการ “Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบ”  โดยมุ่งเน้นป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ ซึ่งถ้าหากเรารณรงค์และป้องกันเด็กไทยจากการเสพติดบุหรี่  โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z  คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2552 หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ก็จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนไทยลงได้ ซึ่งต้องระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนให้ร่วมกันในเรื่องนี้ 

การเป็น Gen Z Gen Strong ต้องรู้ให้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ บริษัทบุหรี่กำลังไล่ล่าเยาวชนให้มาเป็นลูกค้า ด้วยกลยุทธ์หลอกล่อต่างๆ นาๆ  ที่สำคัญคือบุหรี่ไฟฟ้า หลอกว่าเท่ แต่อันตรายมีมาก ซึ่งเยาวชนคือ เป้าหมายและลูกค้าคนสำคัญมาทดแทนลูกค้าเก่า ที่กำลังทยอยเป็นโรคและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้น คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ ขณะนี้มีเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ติดบุหรี่แล้ว  ถึง 1,671,194 คน หากเรายังคงปล่อยให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเป็นทาสของบุหรี่ เขาก็จะตกเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะบุหรี่มีอำนาจเสพติดสูงมาก


นางสาวชวาลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งหมด 448,537 คน เป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 364,539 คน สูบบุหรี่ทั้งหมด 83,998 คน  แบ่งเป็น สูบประจำ 76,739 คน สูบนาน ๆ ครั้ง  7,259 คน  และอัตราการสูบบุหรี่ คิดเป็น 18.7 %  ดังนั้น การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การปกป้อง GenZ จากการสูบบุหรี่ของจังหวัดภูเก็ตจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้อัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดภูเก็ตลดลงได้  ตนจึงอยากวิงวอน และเชิญชวนให้ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง ทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ของแกนนำเยาวชน GenZภูเก็ต ในการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป


ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณชวาลา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  และผู้ดูแลโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร.081-4585877