มาแล้ว Gen Z โคราช
 
Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน”
และหลักสูตรวิชาปล่อยของ Creative Content Tik Tok เพื่อรณรงค์รู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย, และจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

จัดอบรม Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก และหลักสูตรวิชาปล่อยของ Creative Content Tik Tok เพื่อรณรงค์รู้เท่าทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z GenStrong ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็น กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และสามารถนำไปใช้ สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ ในชมรม Gen Z GenStrong รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z ได้

 

 

มีแกนนำนักเรียน Gen Z จำนวน 75 คน จาก โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 25 แห่ง โดย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ Node เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา 8 ท่าน คุณครูผู้ดูแล หรือครูที่ปรึกษาชมรม Gen Z 25 ท่าน และวิทยากรส่วนกลาง ได้แก่
    -นายปริญญา ดาระสุวรรณ์ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมายและพันธกรณีระหว่างประเทศ)
    -นายอดิศักดิ์ พุ่มทอง (นิติกร) จาก กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
    -นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ (เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย)
    -นายนพดล อินทร์ต๊ะ (หัวหน้าสำนักนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย) จาก สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
    -น.ส.ชวาลา ภวภูตานนท์ฯ (ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 1 เฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา