เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและครูพี่เลี้ยงในระดับพื้นที่เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี โดยมี นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมี Gen
Z ภูเก็ต ที่ร่วมอบรมจำนวน 50 คน คุณครูพี่เลี้ยง 10 ท่าน จาก 10 โรงเรียน
 


การอบรมครั้งนี้ เน้นให้ Gen Z ภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ถึง โทษ พิษภัย อันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการรู้เท่าทันกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ๆ ที่พุ่งเป้าและต้องการเยาวชนเป็นลูกค้ารายใหม่ และเพื่อให้ GenZ ภูเก็ต สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลส่งต่อข้อมูลกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ได้จากการอบรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่จะไม่เข้าไปทดลองบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจนนำไปสู่การเสพติดชนิดอื่น ๆ ในอนาคตได้
โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, เครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่,กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดและโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต