ศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรม Gen Z Gen Strong : เลือกไม่สูบ 

 https://drive.google.com/drive/folders/1U582y8dhBTOYpdWFGaMzbyNUrg4r4FZl?usp=drive_link