ผลงานการออกแบบสื่อ Sticker LINE Gen Z No Vaping ของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมอบรม  Workshop ออนไลน์ผ่าน zoom เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ นักศึกษา ฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#StickerLineGenZNoVaping
#GenZGenStrongเลือกไม่สูบ
น.ส.วีรยา  ร้องคำ  สคล.เชียงราย
  
   
ปรายฟ้า โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
       
      
น.ส.พัชราวรรณ  จันทร์ภิรมย์  (ยูฟ่า) โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
  
      
น.ส.สิดาพร  พิมพ์บึง   โรงเรียนวังโป่งศึกษา
     
      
น.ส.ปักษมล  คำพิลัง  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
  
   
น.ส.ชนินาถ  เอี่ยมนนท์  โรงเรียนสตรวิทยา 3
  
 
น.ส.อุบลวรรณ  สมุติรัตน์  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

  
นายปรัชญา  ปราบปกป้อง  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
   
  
น.ส.สุชานันท์  ขันเปี้ย  (เซเว่น)  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
   
น้องแทน  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  
       
น้องเบิร์ด  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  
   
นายพงศกร  นงค์ภา  โรงเรียนเมตตาวิทยา
        
น้องนะโม   โรงเรียนวังโป่งศึกษา
                 
น.ส.ชนาภา  แก้ววิเศษ   โรงเรียนสตรีวิทยา 3
        
น้องจินนี่  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
     
น้องอ้อแอ้  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
      
น.ส.ณัญฐกรณ์  โรงเรียนชลกันยานุกูล
       
น.ส.อริษา  โรงเรียนปัญญาวรคุณ
        
น.ส.ขวัญจิรา  กาทอง  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
      
น.ส.ศรัณย์ภัฎ  วัดสิงห์  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม
     
นายศิวัช  พิเศษศิลป์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
       
น.ส.สุชัญญา  พุทธาภัทรกร  โรงเรียนสตรีวิทยา 3
       
น้องชนานันท์  โรงเรียนสตรีวิทยา 3
        
น.ส.ณิชารีย์  อารีย์  โรงเรียนสตรีวิทยา 3 
      
เบบี้ สุบัณฑิติ  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
      
นายศาสตรา  ภูยอด  โรงเรียนเพชรละครวิทยา
      
กัลยา  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
                    
ชาลิสา  โรงเรียนกาญนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
          
น้องเฟื่อง  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
      
น้องตันหยง  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
         
อาดัม  ยูโซะ  โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
              
นรศนันท์  ขวัญหอม  โรงเรียนบ้านห้วยลาด
    
สิริยากร  ศรีพันธ์บุญ  โรงเรียนบ้านห้วยลาด
              
นายอุดมพร  บุญจันทร์  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
       
น.ส.พิมพ์พลอย  หวังสิทธิเดช  โรงเรียนปัญญาวรคุณ
                   
น.ส.สุพรรษา  จงมั่น  โรงเรียนสตรีวิทยา 3
             
น.ส.ณัฐณิชา  แสนบูรณ์พันธ์  โรงเรียนสตรีวิทยา 3
                 
น.ส.อิสริญาพร  ต่อมใจ  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
              
น.ส.อรจิรา  อายุกลาง   โรงเรียนปัญญาวรคุณ
       
นาราภัทร  อินทโลหิต  โรงเรียนวังโป่งศึกษา
                      
ชลนที  รักทอง   โรงเรียนวัดปรังกาสี
      
วิลาสินี  เขียวดำ  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
             
ประภากรณ์  แซ่มู่  โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม